Andy Self
Country United Kingdom
Races 152
Team PTz
FTP 279w
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
30
ZHR
31
1
2
3
4
5
6
7
ZHR
8
9
TFC
10
11
12
13
ZHR
14
15
ZHR
16
17
18
19
20
21
ZHR
22
23
24
25
# Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones Avg  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones