Nikolai Kirichenko
Country Canada
Races 14
Team BR Team
FTP 196w
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
5
6
7
8
9
TFC
10
11
12
WBR
13
14
15
16
TFC
17
18
WBR
19
20
21
22
23
TFC
24
25
26
WBR
27
28
29
30
1
2
# Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones Avg  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones