Stephen Jones
Country Australia
Races 31
Team Team Type 1
FTP 246w
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
SAS
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SAS
10
11
12
13
14
SAS
15
16
SAS
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
# Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones Avg  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones