P.Watson (FlashRat)
Country Australia
Races 17
Team Team Type 1
FTP 278w
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6
WBR
7
SAS
8
9
SAS
10
11
12
13
ODZ
14
15
16
SAS
17
18
19
20
21
SAS
22
23
24
25
26
27
28
SAS
29
30
SAS
31
1
2
# Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones Avg  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones  
  # Date Race 95% 20m 5m 2m 1m 30s 15s 5s Power Zones